Tag: พระไตรปิฎก

พิธีถวายประกาศนียบัตร “บาฬีเพื่อพระไตรปิฏกเบื้องต้น ชั้นโสตุชนปันติ (ชั้นนักศึกษา) รุ่น ๓”

23 มีนาคม 2017 375 Views
พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ (อ.ต่วน) เป็นประธานมอบประกาศ […]