ดาวน์โหลดหนังสือเรียน พระอาจารย์ต่วน Update 6 มิ.ย. 2562
เนตติหารัตถทีปนี อุปจาร และ นย แปลโดย พระธัมมานันทมหาเถรเนตติหารัตถทีปนี อุปจาร และ นย แปลโดย พระธัมมานันทมหาเถร-วัดจากแดง
ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๒ เล่ม ๔ อัปปมทวรรคธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์-ภาค๒-เล่ม๖-จิตตวรรค
ธรรมบทอรรถกถา แปลและสัมพันธ์ ภาค ๒ เล่ม๕ อัปปมาทวรรค ธรรมบทอรรถกถา แปลและสัมพันธ์ ภาค๒ ๒.อัปปมาทวรรค เล่ม๕
ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์-ภาค๒-เล่ม๔-อัปปมทวรรคธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๒ เล่ม ๖ จิตตวรรค
โครงสร้างภาษาบาลี-๒-ทักษะการใช้ภาษาบาลี-๕_shelfทักษะการใช้ภาษาบาลี ๕ โครงสร้างภาษาบาลี ๓ วิธีการแปลอรรถกถา
โครงสร้างภาษาบาลี-๒-ทักษะการใช้ภาษาบาลี-๔-coverทักษะการใช้ภาษาบาลี ๔ โครงสร้างภาษาบาลี ๒
โครงสร้างบาลี1 ทักษะการใช้บาลี3ทักษะการใช้ภาษาบาลี ๓ โครงสร้างภาษาบาลี ๑
วากยสัมพันธ์ ทักษะการใช้ภาษาบาลี 2ทักษะการใช้ภาษาบาลี ๒ วากายสัมพันธ์
หลักการแปลบาลีขั้นพื้นฐาน_ทักษะการใช้ภาษาบาลี-1ทักษะการใช้ภาษาบาลี ๑ หลักการแปลบาลีขั้นพื้นฐาน
ธรรมบท ภาค1 ยมกวรรค เล่ม 1ธรรมบทอรรถกถา แปลและสัมพันธ์ ภาค ๑ 

๑. ยมกวรรค เล่ม ๑

ธรรมบท ภาค1 ยมกวรรค เล่ม 2ธรรมบทอรรถกถา แปลและสัมพันธ์ ภาค ๑ 

๑. ยมกวรรค เล่ม ๒

ธรรมบท ภาค1 ยมกวรรค เล่ม 3ธรรมบทอรรถกถา แปลและสัมพันธ์ ภาค ๑

๑. ยมกวรรค เล่ม ๓

ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น-รวมไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น

เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาบาลีใหญ่

หนังสือ-รูปสิทธิทีปนี เล่ม 2-วัดจากแดงรูปสิทธิทีปนี  เล่ม ๒

อาขยาต – กิพพิธานกัณฑ์

หนังสือ-รูปสิทธิทีปนี เล่ม 1รูปสิทธิทีปนี  เล่ม ๑

สนธิ-นาม-การก-สมาส-ตัทธิตกัณฑ์

กัจจายนสูตรแปล พระมหาธิติพงศ์-กัจจายนสุตตปาฐะกัจจายนสุตตปาฐะ

คำแปล พร้อมอุทาหรณ์

ทำตัวรูปอาขยาตเบื้องต้น

(ใช้คู่กับไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น)

ภิกขุปาติโมกข์แปล
ภิกขุปาติโมกข์แปล

พร้อมมาติกาสำหรับวินิจฉัยสิกขาบท

ปทรูปสิทฺธิ
นามาขยาตรูปพพิธาน

วิธีทำตัวรูปของนามบทและอาขยาตบท

สุโพธาลังการมัญชรี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วุตโตทัยแปล-แปลตามวุตโตทยาภนวฎีกาวุตโตทัยแปล

แปลตามวุตโตทยาภินวฏีกา

ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น

เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาบาลีใหญ่

รูปสิทธิทีปนี เล่ม ๑ สนธิกัณฑ์

แสดงขั้นตอนและวิธีการทำตัวในรูปคัมภีร์ปทรูปสิทธิ

รูปสิทธิทีปนี เล่ม ๒ นามกัณฑ์

แสดงขั้นตอนและวิธีการทำตัวในรูปคัมภีร์ปทรูปสิทธิ

รูปสิทธิทีปนี เล่ม ๓ การกกัณฑ์

แสดงขั้นตอนและวิธีการทำตัวในรูปคัมภีร์ปทรูปสิทธิ

รูปสิทธิทีปนี เล่ม ๔ สมาสกัณฑ์

แสดงขั้นตอนและวิธีการทำตัวในรูปคัมภีร์ปทรูปสิทธิ

รูปสิทธิทีปนี เล่ม ๕ ตัทธิตกัณฑ์

แสดงขั้นตอนและวิธีการทำตัวในรูปคัมภีร์ปทรูปสิทธิ

รูปสิทธิทีปนี เล่ม ๖ อาขยาตกัณฑ์

แสดงขั้นตอนและวิธีการทำตัวในรูปคัมภีร์ปทรูปสิทธิ

รูปสิทธิทีปนี เล่ม ๗ กิพพิธานกัณฑ์

แสดงขั้นตอนและวิธีการทำตัวในรูปคัมภีร์ปทรูปสิทธิ

กัจจายนสุตตปาฐะแปล
โครงสร้างลักษณะต่างๆ  ของภาษาบาลี ๑Download_Button.svg

ทักษะการใช้ภาษาบาลี ๓

โครงสร้างลักษณะภาษาบาลี2พื้นฐานเพื่อการเรียนภาษาบาลีทุกระดับ(เบื้องต้นและชั้นสูง)โครงสร้างลักษณะต่างๆ  ของภาษาบาลี ๒Download_Button.svg

ทักษะการใช้ภาษาบาลี ๔

โครงสร้างลักษณะต่างๆ  ของภาษาบาลี ๓Download_Button.svg

ทักษะการใช้ภาษาบาลี ๕ วิธีการแปลอรรถกถา

PaliLearning6มาฝึกแต่งบาลีกันเถอะDownload_Button.svg

ทักษะการใช้ภาษาบาลี ๖

ทำตัวรูปนามเบื้องต้นทำตัวรูปนามเบื้องต้นDownload_Button.svg

(ใช้คู่กับไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น)

vakayasampanวากยสัมพันธ์Download_Button.svg

ทักษะการใช้ไวยากรณ์ ๒

บาลีไวยากรณ์เบื้องต้น พระมหาธิติพงษ์ อุตฺตมปญฺโญไวยากรณ์บาลีเบื้องต้นDownload_Button.svg

พื้นฐานเพื่อการเรียนภาษาบาลี เป็นประเพณีของชาวไทย

ทักษะการใช้ไวยากรณ์ ๑Download_Button.svg

หลักการแปลบาลีขั้นพื้นฐาน

8 thoughts on “ดาวน์โหลดหนังสือเรียน พระอาจารย์ต่วน Update 6 มิ.ย. 2562

  1. ข้าพเจ้าได้ศึกษาพระอภิธรรมสอบไล่ผ่านมาจนถึงชั้นปัจจุบันซึ่งคือชั้นมหาตรี อยู่ต่างจังหวัด เนื่องจากไม่มีพระอาจารย์สอนในชั้นนี้ จึงได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองในสื่ออินเตอร์เนต you-tube ของพระอ.สุรชัย ปณฺฑิตธมฺโม จึงมีความประสงค์ต้องการคู่มือที่พระอ.ท่านได้สอนทาง you-tube เพื่อใช้ในการศึกษาควบคู่ไปกับที่พระอ.ท่านสอน จึงขอความกรุณาทางวัดจากแดง และท่านพระอ.สุรชัย มาณ.ที่นี้ สาธุ (ข้าพเจ้าไม่รู้จะติดต่อทางใดจึงขอความเมตตาและกรุณาจากผู้พบเห็นความคิดเห็นของข้าพเจ้านี้ ส่งผ่านไปยังพระอ.สุรชัย ด้วยเถิด สาธุๆๆ )

  2. ขออนุโมทนาบุญกุศลในการเผยแผ่ความรู้ต่างๆมากมาย เป็นธรรมทาน ครับ เสียดายไกลจากที่พักครับ ต้องอาศัยเรียนรู้ทางไกล

  3. อยากได้ หนังสือ แบบ ธรรมบทภาค ๑ แต่ผมเรียน ป. ธ ๓ คือ อยากได้แล้วจะดาวส์โหลดเข้าเล่ม ทั้ง ภาค ๕ ถึง ภาค ๘

  4. เสียดาย อ.ไปสอนที่วัดสุธาโพธิแล้วยังเรียนพระอภิธรรมยังไม่จบเลยไม่มีโอกาศเรียนกับท่านเลยได้แต่้รียนกับท่าน
    ปีเตอร์ลูกศิษย์ท่าน แม้เสียดายจัง

  5. ใครต้องการหนังสือ อ ตว่นที่วัดจากแดงน่าจะพอมีบางเล่มคับใครสนใจผมเป็นตัวกลางให้คับ0648287391บอย

  6. ขอบพระคุณค่ะ รู้สึกดี ที่ท่านทำลิงค์ไว้ให้ดาวน์โหลดได้ฟรีค่ะ แต่ยังไม่ได้ลองอ่านดูนะคะ ยังต้องอ่านอันอื่นอยู่ก่อน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *