ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี

ทอดถวาย ณ วัดจากแดง

ตำบลทรงคนอง  อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

วันอาทิตย์  ที่   ๑๑   พฤศจิกายน   พ.ศ.  ๒๕๖๑

 

ด้วยวัดจากแดง เป็นแหล่งสร้างศาสนทายาทผู้สืบทอดพระพุทธศาสนา ด้วยการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมคือพระไตรปิฎกแก่พระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย และเป็นบุญสถาน สำหรับบำเพ็ญบุญและปฏิบัติธรรมของพุทธบริษัททั้งหลาย  ในพรรษานี้  มีพระภิกษุสามเณรอยู่จำพรรษา  จำนวน  ๗๐  รูป

เนื่องจากวัดจากแดงมีพระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชน เดินทางเข้ามาศึกษาและปฏิบัติธรรมเพิ่มมากขึ้นทุกปี จึงทำให้พื้นที่วัดที่มีอยู่ดูเหมือนคับแคบลง ไม่สะดวกต่อการขยายงานพระพุทธศาสนาในอนาคต ฉะนั้น ทางวัดจึงมีความประสงค์จะขยายพื้นที่วัด เพื่อใช้ประโยชน์เป็นสถานที่อยู่อาศัย เป็นที่ศึกษาและปฏิบัติธรรมสำหรับพุทธบริษัทต่อไป

ฉะนั้น  เพื่ออนุเคราะห์พระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาครบ ๓ เดือน ให้ได้รับอานิสงส์ของกฐิน  ๕ ประการ และเพื่อรวบรวมทุนทรัพย์จัดซื้อที่ดินและสร้างอาคารเรียนพระไตรปิฎก สถาบันโพธิยาลัย คณะเจ้าภาพจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมบุญกฐินสามัคคี ตามกำหนดวันและเวลาดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน                                                 

ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยจงได้อภิบาลผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านพร้อมครอบครัว ให้เจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง ๔ ประการ มีอายุ  วัณณะ สุขะ พละ และปฏิภาณธนสารสมบัติ ปราศจากทุกข์ โศก โรค ภัย สมหวังในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ จนกว่าจะถึงความพ้นทุกข์กล่าวคือพระนิพพานเทอญ

กำหนดการ

                   วันอาทิตย์ที่  ๑๑  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑   (ขึ้น  ๔  ค่ำ เดือน ๑๒)

เวลา    ๐๙.๐๐ น.       ตั้งองค์กฐิน, ตั้งแท่นทอผ้า,แห่องค์กฐินรอบอุโบสถ

เวลา    ๑๐.๐๐ น.       ถวายองค์กฐินที่สุธัมมศาลา

เวลา    ๑๐.๓๐ น.       ฟังพระธรรมเทศนาอานิสงส์กฐิน,กรวดน้ำ,รับพร

เวลา    ๑๑.๐๐ น.       ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์

กฐินสามัคคี