ปฏิจจสมุปบาท-จากพระโอษฐ์

ปฏิจจสมุปบาท จากพระโอษฐ์

[pdfviewer width=”600px” height=”849px” beta=”true/false”]http://watchakdaeng.com/wp-content/uploads/2015/10/58book_0011.pdf[/pdfviewer]

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ปฏิจจสมุปบาท-จากพระโอษฐ์