หนังสือการ์ตูน “กถาสัลลาปะ ” พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺโร เล่ม ๓ (PDF)

กถาสัลลาปะ
กถาสัลลาปะ  เล่ม ๓ (PDF)
Pali Conversation in Everyday Life
บทสนทนาภาษาบาลีในชีวิตประจำวัน
กถาสัลลาปะ แบ่งย่อยเป็น 3 ตอน ดังนี้

 ➡ ตอนที่ 1

 ➡ ตอนที่ 2

 ➡ ตอนที่ 3

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : หนังสือการ์ตูน “กถาสัลลาปะ ” พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺโร เล่ม ๓ (PDF)

2 ความคิดเห็น

  1. Prayad. Khsingha

    ด้วยรักษ์แลศรัทธา ร่วมรักษาสืบสานบาลี. ขออนุโใทนาสาธุๆๆ

    Reply
  2. พระมหาสุริยา โอภาโส

    ต้องการหนังสือกถาลัลลาปะ

    Reply