สมัครเรียน บาลีไวยากรณ์พื้นฐานเพื่อการแปลธรรมบท ๑ ปี

โครงการศึกษาพระไตรปิฎก
หลักสูตรบาลีไวยากรณ์พื้นฐานเพื่อการแปลธรรมบท (๑ ปี)
(สำหรับอุบาสกอุบาสิกา วันเสาร์-อาทิตย์)

สถาบันโพธิยาลัยวัดจากแดง
ถนนเพชรหึงษ์ ซอยเพชรหึงษ์ ๑๐ ตำบลทรงคนอง
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ


สมัครด้วยตนเองที่ สถาบันโพธิยาลัยวัดจากแดง ๑๖ หมู่ ๖ ถนนเพชรหึงษ์ ซอยเพชรหึงษ์ ๑๐ ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐ โทรศัพท์ ๐๒-๔๖๔-๑๑๒๒


 ๑. ชื่อโครงการ

โครงการศึกษาพระไตรปิฎก หลักสูตรบาลีไวยากรณ์พื้นฐานเพื่อการแปลธรรมบท (๑ ปี)

. หลักการและเหตุผล

พระไตรปิฎก คือ คัมภีร์ที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประกอบด้วยพระวินัยปิฎก ที่ประมวลพระพุทธบัญญัติเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติ ขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีชีวิตและวิธีดำเนินกิจการต่าง ๆ ของภิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์ พระสุตตันตปิฎก ที่ประมวลพระพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาและธรรมบรรยายต่าง ๆ ที่ตรัสยักเยื้องให้เหมาะกับบุคคล เหตุการณ์และโอกาส และพระอภิธรรมปิฎกที่ประมวลคำสอนทเป็นเนื้อหาหรือหลักวิชาล้วน ๆ ไม่เกี่ยวด้วยบุคคลหรือเหตุการณ์

พระไตรปิฎกนี้จัดเป็นปริยัติสัทธรรม ซึ่งเป็นฐานรากไปสู่ปฏิบัติสัทธรรมและปฏิเวธสัทธรรมต่อไป เมื่อปริยัติอันตรธานไป ปฏิบัติก็ย่อมอันตรธานไป เมื่อปริยัติคงอยู่ ปฏิบัติก็คงอยู่  ฉะนั้น ปริยัติสัทธรรมจึงชื่อว่าเป็นอายุพระพุทธศาสนา ซึ่งการรักษาพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ได้สืบต่อไป เป็นหน้าที่ของพุทธบริษัททั้ง ๔ โดยเฉพาะสถาบันสงฆ์จะต้องเป็นหลักเป็นประธานในการจัดการเรียน การสอนพระปริยัติสัทธรรมแก่พุทธบริษัททั้ง ๔ ได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้ทุกคนได้รับประโยชน์และ ช่วยกันสืบอายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวสืบต่อไป

ด้วยเหตุนี้ สถาบันโพธิยาลัยวัดจากแดง น าโดยพระอาจารย์มหาประนอม  ธมฺมาลฺงฺกาโร ได้เห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้ริเริ่มจัดโครงการศึกษาพระไตรปิฎกทั้งแก่พระภิกษุสามเณร ทั้งแก่ อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลาย โดยในส่วนของอุบาสกอุบาสิกานั้น ได้จัด “โครงการศึกษาพระไตรปิฎก หลักสูตรบาลีไวยากรณ์พื้นฐานเพื่อการแปลธรรมบท (๑ ปี)” ขึ้น  เพื่อให้ผู้ศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจ ในหลักภาษาบาลี สามารถแปลและเข้าใจความหมายของธรรมบท และสามารถนำหลักธรรมไปใช้ ในชีวิตประจำวันได้ อันเป็นการรักษาสืบทอดพระพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้คงอยู่สืบไป

. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักภาษาบาลี และสามารถแปลธรรมบทบาล
พร้อมทั้งอรรถกถาได้อย่างถูกต้อง
๒. เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง

. วิธีดำเนินงาน

๑. จัดประชุมพระภิกษุผู้เป็นบุคลากรและฆราวาสที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดมความคิดในการจัดทำโครงการ
๒. นำความคิดเห็นและแนวทางจากที่ประชุมไปดำเนินการจัดตั้งองค์กรบริหารงาน และวางแผนงานการร่างหลักสูตรและดำเนินโครงการตามกรอบระยะเวลา
๓. นำเสนอและแจ้งโครงการแก่อุบาสกอุบาสิกาผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร และให้การสนับสนุนโครงการ
๔. จัดการเรียนการสอนหลักสูตรตามแผนการดำเนินงาน
๕. วัดและประเมินผล

. สถานที่ดำเนินงาน

สถาบันโพธิยาลัยวัดจากแดง ๑๖ หมู่ ๖ ถนนเพชรหึงษ์ ซอยเพชรหึงษ์ ๑๐ ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐ โทรศัพท์ ๐๒-๔๖๔-๑๑๒๒

. ระยะเวลาในการดำเนินงาน

โครงการศึกษาพระไตรปิฎก หลักสูตรบาลีไวยากรณ์พื้นฐานเพื่อการแปลธรรมบท เปิดสอน เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ มีระยะเวลาในการดำเนินงาน ๑ ปี แบ่งออกเป็น ๒ ภาค ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ นี้ โดยมีกำหนดระยะเวลา ดังนี้
ภาคการศึกษาที่ ๑ เริ่มตั้งแต่ เดือน พฤษภาคม-ตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ ๒ เริ่มตั้งแต่ เดือน พฤศจิกายน-มีนาคม

. รายละเอียดหลักสูตร

. หลักสูตร

หลักสูตรบาลีไวยากรณ์พื้นฐานเพื่อการแปลธรรมบท ประกอบด้วย ๒ รายวิชา คือ
๑. ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
๒. ธรรมบท (หลักธรรมพร้อมตัวอย่างประกอบ)

 ๗.๒ คำอธิบายรายวิชา

ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น  ศึกษาไวยากรณ์บาลี สัญญาวิธาน ว่าด้วยวิธีแห่งชื่ออักษร สนธิวิธาน ว่าด้วยวิธเชื่อมบท อักษร นาม ว่าด้วยบทที่ประกอบด้วยวิภัตตินาม อาขยาต ว่าด้วยการสร้างคำศัพท์กิริยา กิตก์ ว่าด้วยการสร้างคำศัพท์กิริยากิตก์และนามกิตก์ สมาส ว่าด้วยการย่อบทตั้งแต่สองบทขึ้นไปเข้าด้วยกัน ตัทธิต ว่าด้วยการย่อบทและปัจจัยเข้าด้วยกัน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักภาษาบาลี อันเป็นอุปการะต่อการแปลธรรมบทได้อย่างถูกต้อง

ธรรมบท  ศึกษาธรรมบท พร้อมทั้งอรรถกถา ประกอบด้วย ๔๒๓ คาถา จัดเป็น ๒๖ วรรค มียมกวรรคเป็นวรรคต้น พราหมณ์วรรคเป็นวรรคสุดท้าย รวมทั้งหมดมี ๓๐๑ เรื่อง มีเรื่อง พระจักขุปาลเถระเป็นเรื่องแรก เรื่องเทวหัตพราหมณ์เป็นเรื่องสุดท้าย แต่ละคาถามีความไพเราะ สละสลวยอย่างยิ่ง เป็นสุภาษิตที่บรรจุข้อธรรมมีรสจับใจ ให้คติธรรมอย่างดีเลิศ ทั้งไม่ยากเกินวิสัย ของสามัญชน เป็นโวหารเทศนาอันมีค่าสูง มีอำนาจโน้มน้าวจิตใจผู้สดับให้เยือกเย็นเป็นสุข เป็นธรรม โอสถเครื่องบำบัดกิเลสได้อย่างดีวิเศษ อนึ่ง ธรรมบทพร้อมทั้งอรรถกถานี้ ท่านได้ใช้เป็นหลักสูตรพระปริยัติธรรมในประเทศไทยมาแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบัน แบงออกเป็น ๘ ภาค แม้ในปัจจุบันนี้ คณะสงฆ์ไทยก็ยังใช้เป็นหลักสูตรความรู้บาลี สำหรับพระภิกษุสามเณร ชั้นประโยค ๑-๒ ป.ธ. ๓ ป.ธ. ๔ ป.ธ. ๕ และ ป.ธ. ๖ และสำหรับอุบาสกอุบาสิกา ชั้น บ.ศ. ๑-๒ ถึง บ.ศ. ๖ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถแยกประโยคบาลีแปล และสามารถนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง

 ๗.๓ ตารางโครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังนี้

ภาคการศึกษาที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น ธรรมบท

๗.๔ อาจารย์ผู้สอนและที่ปรึกษาโครงการ

  • ๗.๔. อาจารย์ผู้สอนอาจารย์ผู้สอน คุณวุฒิทางการศึกษา

๑. พระอาจารย์มหาประนอม ธมฺมาลฺงฺกาโร น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, มัชฌิมอาภิธรรมิกตร, โสตุชนปันตี (บาฬีไวยากรณ์ชั้นสูง) สาสนธชธัมมาจริยะ
๒. พระอาจารย์มหาบุญชู อาสโภ น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, จูฬอาภิธรรมิกโท, ความรู้พระอภิธรรมมูลนิธิแนบมหานีรานนท์, อนุปริญญา
๓. พระอาจารย์มหากฤษดา โอภาโส น.ธ.เอก, ป.ธ.๙, โสตุชนปันตี (บาฬีไวยากรณ์ชนสูง)
๔. อาจารย์น้อม ดาดขุนทด น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, โสตุชนปันตี วัดหาดใหญ่สิตาราม, ปริญญาตรี (ศษ.บ.)

  • ๗.๔. ที่ปรึกษาโครงการ

     พระครธรรมธรสุมนต์ (นนฺทิโก) (อัคคมหาบัณฑิต มหาปัฏฐานโกวิทาจารย์ เจ้าอาวาสวัดจากแดง)

๗.๕ คณะกรรมการดำเนินงาน

๑. พระมหาประนอม ธมฺมาลฺงฺกาโร
๒. พระมหาบุญชู อาสโภ
๓. พระมหากฤษดา โอภาโส
๔. พระมหาการุณย์ กุสลนนฺโท
๕. นายน้อม ดาดขุนทด

๗.๖ วันเวลาในการดำเนินการสอน

ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ นี้ เปิดรบสมัครนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ และเปิดเรียนภาคการศึกษาในวันอาทิตย์ ที่ ๒๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ภาคการศึกษาที่ ๑
เปิด วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ปิด วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ (เรียนวันสุดท้าย)

ภาคการศึกษาที่ ๒
เปิด วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ปิด วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ (เรียนวันสุดท้าย)

ผู้ที่ลงชื่อสมัครแล้วต้องมารายงานตัวที่วัดจากแดง ในวันเสาร์ที่ ๒๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อปฐมนิเทศและรบทราบรายละเอียดต่าง ๆ จากอาจารย์ผู้สอน

๗.๗ คุณสมบัติของผู้สมัคร

อุบาสกอุบาสิกาผู้สนใจทั่วไป ผู้มีความตั้งใจจริง และมีความขยันหมั่นเพียรศึกษาจนจบหลักสูตร

๗.๘ ตารางเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ภาคการศึกษาที่ ๑

คาบที่ ๑ พัก ๒ พัก ๓

เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ ๑๐.๓๐-๑๓.๐๐ ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ ๑๔.๓๐-๑๕.๐๐ ๑๕.๐๐-๑๖.๓๐
วันเสาร์ บาลีไวยากรณ์ พักกลางวัน บาลีไวยากรณ์ พัก ๓๐ นาท บาลีไวยากรณ์
วันอาทิตย์ บาลีไวยากรณ์ พักกลางวัน บาลีไวยากรณ์ พัก ๓๐ นาท บาลีไวยากรณ์

  • หมายเหตุ :  ตารางเรียน ภาคการศึกษาที่ ๒ จะเปลี่ยนจาก บาลีไวยากรณ์ เป็น ธรรมบท

. งบประมาณดำเนินงาน

งบประมาณการใช้จ่ายในส่วนต่าง ๆ ทางสถาบันโพธิยาลัยวัดจากแดงเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด

. การวัดและประเมินผล

การวัดและประเมินผลการศึกษา ด้วยผลคะแนนปลายภาคการศึกษาทั้ง ๒ ภาค และนักศึกษาต้องไม่ขาดเรียนนานในแต่ละภาคการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ ๑ ทดสอบปลายภาค วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐
ภาคการศึกษาที่ ๒ ทดสอบปลายภาค วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑

สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า ๕๐ คะแนน และมีผลการเรียนทุกวิชารวมกัน ตั้งแต่ ๖๕ คะแนน ขึ้นไป จะได้รับประกาศนียบัตรจากทางสถาบันโพธิยาลัยวัดจากแดง

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. จะได้ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในหลักภาษาบาลี และสามารถแปลธรรมบทบาลี พร้อมทั้งอรรถกถาได้อย่างถูกต้อง
๒. จะได้ผู้ศึกษาที่สามารถนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง


หลักสูตรบาฬีไวยากรณ์ชั้นสูงเพื่อพระไตรปิฎก (๓ ปี)

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สมัครเรียน บาลีไวยากรณ์พื้นฐานเพื่อการแปลธรรมบท ๑ ปี